Centrum poradenstva a prevencie

Služby v oblasti sociálno-výchovnej starostlivosti a prevencie

Oblasti prevencie, ktorým sa venujeme:

  • problémy v správaní a narušenom sociálnom vývine (agresívne správanie, poruchy pozornosti, hyperaktivita, vzdorovitosť, neprimerané správanie voči sebe a druhým, neschopnosť udržať primerané sociálne vzťahy, nerešpektovanie sociálnych noriem a mravov ...)
  • problémy sociálneho prostredia a sociálno-patologické javy (drogová závislosť, patologické hráčstvo, negatívny vplyv médií, kriminalita, delikvencia...)
  • problémy v školskom prostredí (šikanovanie, záškoláctvo, problémy v rovesníckych vzťahoch, problémy v triednom kolektíve, agresivita medzi deťmi ...)
  • problémy v rodinnom prostredí (zanedbávanie starostlivosti o dieťa, zneužívanie a týranie dieťaťa, málopodnetné a zanedbané rodinné prostredie, oslabenie a zmeny rodinných väzieb, úteky a túlanie,...)

 

Naším cieľom je:

  • podpora priaznivého osobnostného a sociálneho vývinu dieťaťa
  • formovanie zdravého životného štýlu
  • podpora zvládania záťažových situácií
  • utváranie podnetného prostredia pre zdravý rozvoj dieťaťa
  • rozvoj kooperatívnych a sociálnych zručností (tolerancia, empatia...)
Hore