Centrum poradenstva a prevencie

Služby školám a pedagógom MŠ, ZŠ, SŠ

Na žiadosť školy:

 • uskutočňujeme diagnostiku a rediagnostiku detí, žiakov a študentov intelektovo nadaných, s výchovnými a výukovými ťažkosťami, špecifickými vývinovými poruchami učenia a správania, diagnostiku laterality, školskej spôsobilosti a predčasného zaškolenia detí
 • vydávame písomné správy zo psychologických a špeciálnopedagogických vyšetrení (s informovaným súhlasom zákonných zástupcov)
 • navrhujeme integráciu žiakov a študentov s vývinovými poruchami učenia a správania
 • poskytujeme pomoc a odborné rady pri tvorbe individuálnych vzdelávacích plánov
 • navštevujeme školy a poskytujeme konzultácie a poradenstvo pedagógom ohľadne detí a žiakov so školskými a výchovnými ťažkosťami a v oblasti profesijnej orientácie
 • metodicky vedieme výchovných poradcov a koordinátorov prevencie v okrese Bardejov a uvádzame začínajúcich výchovných poradcov a koordinátorov prevencie do praxe
 • realizujeme špeciálnopedagogickú rediagnostiku študentov s vývinovými poruchami učenia z dôvodu úpravy maturitnej skúšky (v 3. ročníku SŠ)
 • krízová intervencia – spracovanie emócií po tragickej udalosti, skupinová práca po udalosti, ak sa týka triedy, následné ošetrenie kolektívu triedy po krízovej udalosti

 

Po dohode so školou:

 • realizujeme depistáže školskej spôsobilosti detí MŠ s cieľom zisťovania zrelosti a pripravenosti detí do 1. ročníka ZŠ
 • uskutočňujeme depistáže žiakov 1. ročníkov ZŠ s cieľom vyhľadávania detí s rizikom vývinových porúch učenia
 • vyberáme deti do tried pre intelektovo nadaných žiakov
 • poskytujeme skupinové poradenstvo v profesijnej orientácii žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ
 • zisťujeme kariérne smerovanie študentov SŠ prostredníctvom psychologického vyšetrenia kľúčových schopností a záujmov (v 3. ročníku SŠ)
 • zabezpečujeme skupinové vyšetrenia žiakov pri výbere do športových tried

 

Na podnet školy realizujeme:

 • stimulačné, rozvojové, výcvikové a preventívne programy pre deti a žiakov
 • programy a aktivity zamerané na prevenciu sociálno-patologických javov, problémového správania žiakov a študentov a podporu priaznivého sociálneho a osobnostného vývinu dieťaťa
 • besedy pre študentov stredných škôl

 

Hore