Centrum poradenstva a prevencie

Študenti stredných škôl (15 - 19 rokov)

  • zabezpečujeme poradenstvo pri problémoch s adaptáciou na strednú školu
  • ponúkame pomoc pri citových, osobnostných a vzťahových problémoch
  • usmerňujeme osobnostný a vzdelávací vývin intelektovo nadaných študentov
  • ponúkame komplexný špeciálnopedagogický servis študentom s vývinovými poruchami učenia
  • realizujeme špeciálnopedagogickú rediagnostiku študentov s vývinovými poruchami učenia z dôvodu možných úprav maturitnej skúšky (v 3. ročníku SŠ)
  • pomáhame pri výbere smeru vysokoškolského štúdia prostredníctvom psychologickej diagnostiky schopností a záujmov (v 3. ročníku SŠ)
  • zabezpečujeme prevenciu pred negativnými sociálno-patologickými javmi (šikanovanie, závislosti, týranie, intolerancia a podobne)
  • uskutočňujeme poradenské intervencie študentom v ťažkých životných situáciách
Hore