Centrum poradenstva a prevencie

Deti predškolského veku (2 - 6 rokov)

 • poskytujeme rady pri výchove a podpore vývinu vášho dieťaťa
 • pomáhame deťom zvládnuť vstup do materskej alebo základnej školy (vyrovnať sa s novým prostredím, zvládnuť prípadné ťažkosti)
 • vyhľadávame nadané a talentované deti a usmerňujeme ich osobnostný a školský vývin
 • v prípade pochybností zisťujeme, či je dieťa ľavák alebo pravák
 • pomáhame pri riešení výchovných a vývinových problémov (nesmelé, pasívne, úzkostlivé, nepokojné, nesústredené, vzdorovité, agresívne dieťa alebo zmeny správania sa dieťaťa vplyvom rôznych rodinných a školských problémov)
 • posudzujeme školskú spôsobilosť vášho dieťaťa (zrelosť a pripravenosť)
 • deťom s odloženou školskou dochádzkou pomáhame v rozvoji nezrelých psychických schopností a zlepšení ich pripravenosti na úspešné zvládnutie požiadaviek 1.ročníka ZŠ
 • ponúkame stimulačné programy pre rozvoj psychických funkcií dieťaťa
 • poradíme pri predchádzaní školskej neúspešnosti, predchádzaní porúch učenia a porúch správania
 • ponúkame Tréning fonematického uvedomovania podľa Eľkonina pre deti s odloženou školskou dochádzkou a pre deti v predškolskom veku od 5 rokov – zameriavame sa na stimuláciu a rozvoj
  • jazykového citu a porozumenia reči
  • fonematických schopností (uvedomovanie si hláskovej štruktúry slov)
  • schopností potrebných pre čítanie a písanie
  • komunikačných a sociálnych zručností
 • ponúkame Tréning deficitov čiastkových funkcií podľa prof. B.Sindelar pre deti v predškolskom veku od 5 rokov
  • vytvorený je individuálne pre každé dieťa podľa výsledkov testu – metódy zachytenia deficitov čiastkových funkcií dr.Sindelar
  • zameraný na stimuláciu a rozvoj
   • jednotlivých zmyslových oblastí
   • čiastkové funkcie (pozornosť, vnímanie, pamäť)
   • oslabení vzniknutých nerovnomerným vývinom
   • schopností potrebných pre čítanie a písanie
   • osobnej istoty dieťaťa
Hore