Centrum poradenstva a prevencie

Ponukový list preventívnych aktivít pre študentov stredných škôl v školskom roku 2013/2014

PREVENCIA SOCIÁLNO-PATOLOGICKÝCH JAVOV

AKO ČELIŤ AGRESIVITE A ŠIKANOVANIU V ŠKOLÁCH (Mgr. Tomáš Trembáč)

OBCHODOVANIE S ĽUĎMI (Mgr. Slavka Benková-Rybárová)

HĽADAJME LEPŠIE MOŽNOSTI – PREVENCIA LÁTKOVÝCH ZÁVISLOSTÍ (Mgr. Miriam Kukulská, sociálny pedagóg)

NELÁTKOVÉ ZÁVISLOSTI (Mgr. Miriam Kukulská)

HIV/AIDS (Mgr. Slavka Benková-Rybárová)

SOM ČLOVEK, NIE FARBA - prevencia rasizmu, intelorancie a xenofóbie (Mgr. Katarína Haňáková)

KRIČÍM TELOM – PREVENCIA ANOREXIE A BULÍMIE (Mgr. Katarína Harňáková)

ROZVOJ ŽIVOTNÝCH ZRUČNOSTÍ

HĽADÁM SI MIESTO - adaptácia študentov prvého ročníka v novom školskom prostredí, poznávanie vlastnej osobnosti a jej uplatnenie sa v kolektíve a utváranie optimálnej klímy v kolektíve (Mgr. Slavka Benková-Rybárová)

DUŠEVNÉ ZDRAVIE MLADÝCH ĽUDÍ – ochrana duševného zdravia, najčastejšie problémy, príčiny vzniku ochorení a ich dôsledky na ďalší život (Mgr. Slavka Benková-Rybárová)

UČÍME SA ZVLÁDAŤ KONFLIKTY - efektívne zvládanie konfliktov a negatívnych emócií (Mgr. Katarína Harňáková)

EMPATIA, CESTA K POCHOPENIU DRUHÝCH – empatické vnímanie ako cesta k pochopeniu iných (Mgr. Katarína Harňáková)

KĽÚČOVÉ KOMPETENCIE ÚSPEŠNEJ BUDÚCNOSTI – schopnosti a zručnosti potrebné pre uplatnenie sa v budúcnosti (Mgr. Slavka Benková-Rybárová)

PRIATEĽSTVÁ A VZŤAHY – rozvoj priateľstiev a vzťahov, ako rozvíjať vzťahy, riziká vo vzťahoch a ich zvládanie... (Mgr. Slavka Benková-Rybárová)

MEDZIGENERAČNÉ VZŤAHY – vzťahy medzi rodičmi a dospievajúcimi (Mgr. Slavka Benková-Rybárová)

VÝCHOVA K MANŽELSTVU A RODIČOVSTVU – rozvoj poznatkov o význame manželstva, rodiny a rodičovstva, formovanie zodpovedného prístupu k manželstvu a rodičovstvu (Mgr. Slavka Benková-Rybárová)

SPRÁVANIE, OBRAZ NAŠEJ OSOBNOSTI – správanie a charakter človeka, základy slušného správania... (Mgr. Slavka Benková-Rybárová)

VERBÁLNA A NEVERBÁLNA KOMUNIKÁCIA – aktívna komunikácia, aktívne počúvanie, adekvátna spätná väzba, reč tela ... (Mgr. Slavka Benková-Rybárová)

SEBAHODNOTENIE A SEBADÔVERA – formovanie pozitívneho vzťahu k sebe samému, poznanie svojich silných a slabých stránok, dôvera v seba samého a jej význam v prekonávaní životných prekážok a pri napĺňaní životných cieľov (Mgr. Slavka Benková-Rybárová)

MÉDIA A ICH VPLYV NA SEBAÚCTU MLADÝCH ĽUDÍ – realita mediálneho sveta a jej vplyv na mladých ľudí, prevencia negatívneho vplyvu médií (Mgr. Slavka Benková-Rybárová)

ÚSPEŠNÝ ZAČIATOK KARIÉRY - zručnosti pre úspešné zvládnutie nástupu na pracovný trh (Mgr. Katarína Harňáková)

TRÉMA A ZVLÁDANIE ZÁŤAŽOVÝCH SITUÁCIÍ – stres a jeho príčiny, prejavy stresu, stratégie zvládania záťažových situácií v škole (Mgr. Jana Hankovská)

PREVENTÍVNE PROGRAMY

PSYCHOSOCIÁLNY VÝCVIK – poznávanie vlastnej osobnosti a jej rozvoj v oblasti sociálnych zručností

POMÔŽME SI NAVZÁJOM - peer program s cieľom viesť mladých ľudí k zodpovednému spôsobu života, k tolerancii a neporušovaniu práv iných ľudí, k rešpektovaniu práva a morálky, k predvídaniu dôsledkov vlastného správania, ku komunikácií a riešeniu problémov

 

Kontakty:
Mgr. Katarína Harňáková, sociálny pedagóg, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.
Mgr. Slavka Benková-Rybárová, sociálny pedagóg, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.
Mgr. Miriam Kukulská, sociálny pedagóg, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.
Mgr. Jana Hankovská, psychológ, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.
Mgr. Tomáš Trembáč, psychológ, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

Hore