Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Bardejov

Ponukový list preventívnych aktivít pre žiakov základných škôl v školskom roku 2013/2014

JEDNORÁZOVÉ PREVENTÍVNE AKTIVITY – 1. STUPEŇ

KAŽDODENNÉ DOBRODRUŽSTVO - zmysluplné využívanie voľného času, rozvoj nových poznatkov, zručností, priateľstiev, minimalizácia využívania médií a PC vo voľnom čase
(Mgr. Katarína Harňáková)

ĽUDIA, NA KTORÝCH NEZABÚDAM - význam rodiny, rodičovskej lásky, úcta k rodičom/starým ľuďom
(Mgr. Miriam Kukulská)

RADOSŤ Z DÁVANIA - rozvíjanie prosociálneho cítenia a správania u detí, význam dobrých skutkov
(Mgr. Miriam Kukulská)

DETSKÁ VYNALIEZAVOSŤ - rozvoj tvorivého myslenia, kreativity a flexibility, dôležitých sociálnych zručností
(Mgr. Slavka Benková-Rybárová)

VIEM, ŽE TO DOKÁŽEM - rozvoj sebadôvery dieťaťa, viera vo vlastné schopnosti pri dosahovaní cieľov
(Mgr. Slavka Benková-Rybárová)

ČO SA PATRÍ A ČO NIE - čo o nás prezrádza naše správanie, poznanie pravidiel slušného správania...
(Mgr. Slavka Benková-Rybárová)

POSÚVAM SA O KROK ĎALEJ - vhodné pre žiakov 4. ročníka, aktivity zamerané na rozvoj schopností zdravého sebapresadenia, tolerancie, vyrovnávanie sa so zmenami pri prechode na druhý stupeň
(Mgr. Katarína Harňáková)

PREVENTÍVNE PROGRAMY – 1. STUPEŇ

NEBOJÍM SA NOVÝCH ZAČIATKOV - adaptácia v prvom ročníku ZŠ (Mgr. Katarína Harňáková)

AKO NESTRATIŤ DIEŤA VO SVETE INTERNETU (ROZPRÁVKY OVCE) - prevencia ohrozenia detí vo virtuálnom prostredí (Mgr. Miriam Kukulská)

EMKA TO VIE ... - prevencia sociálno-patologických javov, obchodovanie s deťmi, šikanovanie, vandalizmus, úteky z rodiny... (Mgr. Katarína Harňáková)

ŠKOLA DOBRÉHO ŽIVOTA - rozvoj zručností, vedomostí a postojov dôležitých pre dobrý život, napr. slušné správanie, aktívne počúvanie, zvládanie negatívnych situácií (Mgr. Slavka Benková-Rybárová)

JEDNORÁZOVÉ PREVENTÍVNE AKTIVITY – 2. STUPEŇ

prevencia sociálno-patologických javov

TADIAĽ CESTA NEVEDIE – prevencia látkových a nelátkových závislostí (Mgr. Miriam Kukulská)

NIKTO NIE JE NA PREDAJ – prevencia obchodovania s ľuďmi (Mgr. Katarína Harňáková)

SYNDRÓM CAN – prevencia týrania a zneužívania detí (Mgr. Katarína Harňáková)

SOM ČLOVEK, NIE FARBA – prevencia rasizmu a xenofóbie (Mgr. Katarína Harňáková)

NÁSILIE A ŠIKANOVANIE V ŠKOLÁCH (Mgr. Katarína Harňáková)

AIDS a HIV (Mgr. Slavka Benková-Rybárová)

rozvoj životných zručností

KEĎ DIEVČA DOSPIEVA – bezpečie pre dievčatá, nebezpečenstvá pri cestovaní, nočnom potulovaní a iných životných nástrahách, sebaprijatie (prevencia bulímie a anorexie), negatívne následky predčasného sexuálneho života ovplyvňujúce ďalší intímny a citový život (Mgr. Miriam Kukulská)

KEĎ CHLAPEC DOSPIEVA – ako zvládnuť dospievanie, najčastejšie problémy a ich spracovanie, sexuálne dozrievanie, formovanie životných postojov, riziká a nástrahy vonkajšieho prostredia, médií... (Mgr. Slavka Benková-Rybárová)

IMIDŽ NIE JE VŠETKO – vyhýbať sa utváraniu predsudkov, neodcudzovať druhého človeka na základe vonkajších znakov (Mgr. Miriam Kukulská)

ZÁZRAČNÉ SLOVÍČKA NIELEN PRE ŠKÔLKAROV – práca s emóciami, umenie priznať si chybu a vedieť sa ospravedlniť, vedieť odpúšťať, význam priateľstva (Mgr. Miriam Kukulská)

NIE SI MÔJ PRIATEĽ, ALE REŠPEKTUJEM ŤA – prijatie a pochopenie nám nesympatického človeka, rozvíjanie tolerancie (Mgr. Miriam Kukulská)

NA ČOM ZÁLEŽÍ – formovanie pozitívneho sebaobrazu a sebadôvery, poznávanie svojho potenciálu, ale aj nedostatkov, možnosti ich korigovania... (Mgr. Slavka Benková-Rybárová)

ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL – význam zdravého životného štýlu mladých ľudí, možnosti jeho formovania a rozvoja, riziká, ktoré ho ohrozujú (Mgr. Slavka Benková-Rybárová)

MÉDIA A ICH VPLYV NA SEBAÚCTU DOSPIEVAJÚCICH – realita mediálneho sveta a jej vplyv na dospievajúcich, prevencia negatívneho vplyvu médií (Mgr. Slavka Benková-Rybárová)

EMPATIA, CESTA K POCHOPENIU DRUHÝCH – empatické vnímanie ako cesta k pochopeniu iných (Mgr. Katarína Harňáková)

UČENIE NEMUSÍ BYŤ MUČENIE – ako sa správne učiť (Mgr. Katarína Harňáková)

POZNAJ SÁM SEBA – rozvoj sebapoznávania, uvedomovanie si vlastných silných a slabých stránok... (Mgr. Katarína Harňáková)

PREVENTÍVNE PROGRAMY – 2. STUPEŇ

NAŠA TRIEDA – NAŠA PARTIA - adaptácia v 5. ročníku (Mgr. Miriam Kukulská)

DAJME ŠANCU KAŽDÉMU – stimulovanie pozitívnej klímy v školskej triede, podpora sebaúcty detí navzájom, vytváranie pocitu bezpečia, utváranie vhodného prostredia pre učenie... (Mgr. Katarína Harňáková, Mgr. Slavka Benková-Rybárová)

 

 

Kontakty:
Mgr. Katarína Harňáková, sociálny pedagóg, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.
Mgr. Slavka Benková-Rybárová, sociálny pedagóg, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.
Mgr. Miriam Kukulská, sociálny pedagóg, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

Hore