Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Bardejov

O nás

Naše zariadenie bolo založené v roku 1976. Niekedy ste nás poznali ako pedagogicko-psychologickú poradňu, od 1. 9. 2008 fungujeme pod názvom Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Bardejov. Naším zriaďovateľom je Okresný úrad Prešov.

Poskytujeme komplexnú psychologickú, špeciálnopedagogickú, diagnostickú, výchovnú, poradenskú a preventívnu starostlivosť deťom a žiakom MŠ, ZŠ a SŠ od narodenia po ukončenie prípravy na povolanie vo svojej územnej pôsobnosti, (okrem detí so zdravotným postihnutím) - najmä v oblasti optimalizácie osobnostného, vzdelávacieho, profesijného vývinu a kariérneho vývinu, starostlivosti o rozvoj nadania, eliminovania porúch psychického vývinu, porúch učenia a porúch správania, výskytu sociálno – patologických javov v populácii detí a žiakov. Zákonným zástupcom a pedagogickým zamestnancom poskytujeme poradenské služby.

Spolupracujeme s materskými, základnými a strednými školami, vrátane zdravotníckych a iných inštitúcií, ktoré sa starajú o deti, mládež a rodinu.

O konzultáciu alebo odborné vyšetrenie môže požiadať rodič (zákonný zástupca) alebo plnoletý klient sám.

Pracovná doba    
Základný pracovný čas   9.00 - 14.00 hod.
Voliteľný pracovný čas   začiatok v časovom úseku 6.30 - 9.00, koniec 14.00 - 18.30 hod.
Obedňajšia prestávka   nie je pevne stanovená


Telefonický kontakt pre základné informácie: 054 / 472 49 28

Všetky služby, ktoré poskytujeme, sú bezplatné.

ZÁSADY NAŠEJ PRÁCE

Diskrétnosť - zachovávame mlčanlivosť o dôverných informáciách získaných od klienta a jeho zákonného zástupcu. Poskytovanie informácií o klientovi iným osobám alebo inštitúciám je možné výhradne so súhlasom klienta (zákonného zástupcu), ak platná legislatíva neustanovuje inak.

Podpora - snažíme sa, aby mal klient z nášho konania maximálne dobro, zaujímame sa o klienta, usilujeme sa ho podporiť a poskytnúť mu našu starostlivosť a pochopenie.

Úcta - prejavujeme voči klientovi z našej strany slušnosť, taktnosť, zdvorilosť, ohľaduplnosť a zodpovednosť v jednaní. Naše služby poskytujeme rovnoprávne všetkým klientom, bez ohľadu na ich duševné, rasové, fyzické, náboženské či iné odlišnosti.

Rešpekt - rešpektujeme klienta ako samostatnú a nezávislú osobnosť, ktorá sa môže slobodne rozhodnúť, či nám poskytne dôverné informácie, prípadne, či prijme nami navrhované postupy a doporučenia pri riešení vzniknutého problému.

PRÁVA KLIENTOV

Máte právo byť oboznámení s priebehom, cieľom a výsledkom vyšetrenia vášho dieťaťa, konzultácie, či inej služby, ktorú prostredníctvom nás využívate. Máte právo požiadať, aby všetky postupy zamerané na pomoc vášmu dieťaťu, boli s vami konzultované.

Ceníme si dôveru, s akou sa na nás obraciate už viac ako 40 rokov.

Hore