Centrum poradenstva a prevencie

O nás

Naše zariadenie bolo založené v roku 1976. Niekedy ste nás poznali ako pedagogicko-psychologickú poradňu, od 1. 9. 2008 sme fungovali pod názvom Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a od 1. 1. 2023 sme sa spojili s Centrom špeciálno-pedagogického poradenstva a pôsobíme pod spoločným názvom Centrum poradenstva a prevencie (CPP). Našim zriaďovateľom je Regionálny úrad školskej správy v Prešove.

Poskytujeme  odbornú činnosť, ktorou je poradenská, psychologická, pedagogická, špeciálno-pedagogická, logopedická,  liečebno-pedagogická a sociálno-pedagogická činnosť zameraná na optimalizáciu výchovného, vzdelávacieho, psychického, sociálneho a kariérového vývinu detí od narodenia až po ukončenie prípravy na povolanie. Poradenskú činnosť poskytujeme aj zákonným zástupcom detí alebo žiakov, pedagogickým a odborným zamestnancom.

O konzultáciu alebo odborné vyšetrenie môže požiadať škola, rodič (zákonný zástupca) alebo plnoletý klient sám.

Pracovná doba    
Základný pracovný čas   9.00 - 14.00 hod.
Voliteľný pracovný čas   začiatok v časovom úseku 6.30 - 9.00, koniec 14.00 - 18.30 hod.
Obedňajšia prestávka   nie je pevne stanovená


Telefonický kontakt pre základné informácie: 054 / 472 49 28

Všetky služby, ktoré poskytujeme, sú bezplatné.

ZÁSADY NAŠEJ PRÁCE

Diskrétnosť - zachovávame mlčanlivosť o dôverných informáciách získaných od klienta a jeho zákonného zástupcu. Poskytovanie informácií o klientovi iným osobám alebo inštitúciám je možné výhradne so súhlasom klienta (zákonného zástupcu), ak platná legislatíva neustanovuje inak.

Podpora - snažíme sa, aby mal klient z nášho konania maximálne dobro, zaujímame sa o klienta, usilujeme sa ho podporiť a poskytnúť mu našu starostlivosť a pochopenie.

Úcta - prejavujeme voči klientovi z našej strany slušnosť, taktnosť, zdvorilosť, ohľaduplnosť a zodpovednosť v jednaní. Naše služby poskytujeme rovnoprávne všetkým klientom, bez ohľadu na ich duševné, rasové, fyzické, náboženské či iné odlišnosti.

Rešpekt - rešpektujeme klienta ako samostatnú a nezávislú osobnosť, ktorá sa môže slobodne rozhodnúť, či nám poskytne dôverné informácie, prípadne, či prijme nami navrhované postupy a doporučenia pri riešení vzniknutého problému.

PRÁVA KLIENTOV

Máte právo byť oboznámení s priebehom, cieľom a výsledkom vyšetrenia vášho dieťaťa, konzultácie, či inej služby, ktorú prostredníctvom nás využívate. Máte právo požiadať, aby všetky postupy zamerané na pomoc vášmu dieťaťu, boli s vami konzultované.

Ceníme si dôveru, s akou sa na nás obraciate už viac ako 40 rokov.

Hore